Академия Миротворци

Иновативен подход за образование без агресия

От две години в ДГ „Дружба“ се апробират дидактични ресурси за социално-емоционално учене и овладяване механизма за разрешаване на конфликти чрез „Моста на мира“, в който са заложени етапите на медиацията. Това бе част и от дейностите в Годишния план на РУО – Варна. Шест детски градини заедно с Интститут Итера обучихме педагогическите специалисти за прилагане методологията на медиацията и извървяхме заедно пътя от теорията до реалната среда.

Екип от педагози в ДГ „Дружба“ споделиха добрата практика на тема „Емоционалната интелигентност – мост към разрешаване на проблемни ситуации чрез средствата на медиацията. Академия Миротворци – за образование без агресия“ в Научно-практическата конференция „Водим бъдещето за ръка“ в Бургас от 24 до 26.04.2023г

На 27.04.23г. участвахме в семинар в Аулата на Икономически университет на който представихме резултати за приложението на авторската методика „Академия Миротворци“ на Институт „Итера“ на ниво предучилищно образование. Чрез видеофилми споделихме различни гледни точки.

В публикация на Институт Итера може да чуете Женя Лазарова – невроучен за резултати от изследването на метода „Академия Миротворци“ , директори и учители за медиацията в образованието – споделено от опита и за най- важнана част – видеото с децата и родителите, техния разказ за базовите емоции и за това, което Академия Миротворци ги учи.

Грамоти

Учителският екип апробирал и приложил методиката за мирно разрешаване на конфликтни ситуации в детската градина е отличен с грамоти от РУО – Варна