Важно съобщение за таксите в ДГ

ВАЖНО!

ДО ВСИЧКИ РОДИТЕЛИ НА ДГ№ 14 „ДРУЖБА“

СЪОБЩЕНИЕ

С §5 и § 6 от Предходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане /обн. ДВ бр.17/ 01.03.2022 г. / са направени промени съответно в Закона за местни данъци и такси – чл. 6 и чл. 81 и Закона за предучилищното и училищното образование – чл. 283 и чл. 298, с които се отменя събирането на такси за ползване на детски градини, считано от 01.04.2022 г.

Възстановяването на събраните до 31.03.2022 г. депозити ще се извърши, след като Общински съвет – Варна отмени свое Решение № 579-18/ 21.05.2008 г., за което ще бъдете уведомени допълнително.