Квалификация на екипа

С отговорност и поглед в бъдещето

  1. Да разчупим стереотипите в образованието

Екипът на ДГ № 14 „Дружба“ в един от почивните си дни активно се включи в обучение насочено към овладяване на нови стратегии за активно учене чрез игра. Учителите влязоха в обувките на децата и се запознаха с възможностите на комплекта за ранно образование на Lego@ Education. Заедно с обучителите на Център за творческо обучение единодушно се обединиха , че:

  • Лего не е просто конструктор. Той е ефективен инструмент в ръцете на педагога, чрез който ще води децата в едно творческо пътешествие в света на познанието.
  • Лего осигурява цялостен подход, който включва физически, социални, творчески, емоционални и когнитивни умения, които са от ключово значение в обучението на едно дете.
  • Лего поставя детето в центъра на образователния процес и разчупва стериотипите на образование.

Какво предстои – да съотнесем прграмната система към уроците с Лего; да организираме подходяща среда за игрови преживявания – основа за придобиване на важни умения за учене през целия живот, да прилагаме и споделяме добри практики за един нов модел на учене, който формира комплексни умения – креативност, критично мислене, работа в екип и решаване на проблеми.

  1. Академия за миротворци – за медиацията и мястото й в детската градина

Екипът на Детска градина „Дружба“ участва в онлайн обучение на тема „Първи стъпки в медиацията“. Участието ни в това обучение е израз на отговорността ни да обогатим уменията си за ефективна комуникация и изградим работещ алгоритъм за управление на конфликти.

Педагогическите специалисти се запознаха с процедурата по медиация- кой я води, кои са основните принципи в медиацията, как протича процедурата, законовите изисквания към процедурата и към медиатора, кои са разликите от другите способи за извънсъдебно разрешаване на спорове, психологическите аспекти на медиацията в образованието.

Убедени сме, че овладявайки механизма на медиация в образованието и правилата в Академията на миротворците  ние ще създадем един по-добър микроклимат, ще подобрим условията за изграждане на емоционално интелигентни и хармонични личности, чиято енергия е насочена в посока да развиват своя потенциал.

Предизвикателствата за сформиране на център по медиация в детската градина ще продължи с участие в последващи обучения  – израз на професионална отговорност и грижа.