Национален проект "Хубаво е в детската градина"

Проект на ДГ № 14 „Дружба“

„КЛУБ ЗДРАВЕ – ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА ВЪЗПИТАВАНЕ НА СОЦИАЛНО-ЕМОЦИОНАЛНА, ДВИГАТЕЛНА И ЗДРАВНА КУЛТУРА“

Новото време на дигитализация налага намирането на нови методи и подходи за развитие потенциала на децата, за формиране на здраво, жизнено, социално-активно и мислещо поколение.

„За да направим детето умно, направете го силно и здраво. Нека то да работи, да действа, да бяга, да вика. Нека то се намира в постоянно движение.” (Ж.Ж. Русо)

През изминалата учебна 2022-2023 година в детската градина бе открита първата солна стая за профилактика на детското здраве. Днес си поставяме по високи цели – да създадем иновативен модел за Здраве с нестандартни решения, приобщаващи деца и родители към активна двигателна дейност и здравословен начин на живот. Ето защо чрез този проект екипът на ДГ 14 „Дружба има за цел да създаде творческа и интерактивна среда, която подкрепя физическото, социално-емоционалното  и психическо развитие на децата чрез разнообразни дейности по образователните направления „Физическа култура“ и „Музика“ в детската градина и пренесени сред природата. Подбрани са комплекс от дейности, които да насърчават към двигателната активност деца, учители и родители, да формират емоционален комфорт, здравословни навици, култура и поведение.

Отвори електронната книжка: