ТАКСА ДГ – важни нормативни промени в Община Варна

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ, ЧИИТО ДЕЦА СА В ТРЕТА И ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

  1. Препоръчваме всички родители да се запознаят с публикуваната информация относно промени в заплащането на такса за дейностите по хранене в детската градина.
  2. Деца, които към момента са включени в проект BG05M2OP001- 3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на училищното образование“ продължават своето участие и не предприемат други действия.
  3. Моля да обърнете внимание на т.7 и т.11 и необходимите документи, които следва да представите.
  4. Информираме Ви, че линията на бедност съгласво ПМС за 2021 е 369,00лв. Всички родители, които имат брутен средномесечен доход на член от семейството за предходните шест календарни месеца равен или по- нисък от 369.00лв. следва да представят удостоверение за доходите.
  5. Всички необходими документи, доказващи правото да не се заплаща такса за деца в задължителна предучилищна подготовка се входират в канцеларията на ДГ с приложена молба – декларация по образец. Декларацията може да получите от канцеларията на ДГ.
  6. Срока за подаване на декларациите за освобождаване от такса на деца от задължителна предучилищна подготовка е 22 януари 2021г всеки ден от 10:00 до 12:00 и от 14:00 до 16:00часа.
  7. За въпроси относно новите промени информация може да получите на тел. 052303295

Важна информация за освобождаване от такси за дейностите по хранене в задължителното предучилищно образование – ОТВОРИ