УКАЗАНИЯ за възобновяване посещенията на деца от 31-8-2020

Уважаеми родители,

Считано от 31.08.2020 година съгласно писмо на доц. д-р Ангел Кунчев д.м Главен здравен инспектор при МЗ, на основание чл.4 ал.4 от Наредба  3 от 05.02.2007г за здравните изисквания към детските градини и чл. 21,ал.3и4 от Наредба № 26 от 18.02.220г за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях, Ви уведомяваме,:

  1. При отсъствие на детето от детска градина повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личен лекар за липса на контакт със заразно болен.
  1. При отсъствие на детето от детска градина за повече от 30 дни се представя еднократен отрицателен резултат от изследване на патогенни чревни бактерии.
  1. При отсъствие за повече от 2 месеца се представя еднократен отрицателен резултат за чревни паразити

По т. 2 и т. 3 се представя и медицинска бележка от личен лекар, че детето е здраво и няма контакт със заразно болен. 

 

ДОКУМЕНТИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ

за планов прием на новоприети деца

в първа и яслена група 

  1. Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето съгласно изискванията на Наредба №15 от 2005г за имунизациите в РБ ( ДВ,бр.45/2005г).
  2. Здравно – профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;
  3. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детското заведение.
  4. Еднократен отрицателен резултат от изследване на потогенни чревни бактерии и чревни паразити – извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детското заведение.
  5. Васерман на един от родителите за дете, което ще постъпва в ЯСЛЕНА ГРУПА.
  6. Медицинска бележка от личния лекар, че детето е здраво и не е контактно на остро заразна болест – не по-рано от 3 дни преди постъпване. 

Изследванията се представят на медицинското лице в детската градина за проверка 1 ден преди датата на постъпване