Административни услуги

Материали:

Общи правила за организиране на административните услуги в ДГ
Вътрешни правила за организация на административното обслужване в ДГ № 14 „Дружба“ – Варна
Вътрешни правила за условията и реда за осъществяване на обратна връзка с потребителите в ДГ № 14 „Дружба“
Правила за достъп до обществена информация

1. Достъп до обществена информация

Заявления за достъп до обществена информация могат да се подават:

• в канцеларията на детската градина всеки работен ден от 8:00 до 10:00ч. и от 13:00 до 16:30ч
• на електронната поща – drujba14@abv.bg
• и на адрес Варна 9010, ул. “Дубровник” 56

Лице за контакт: Златка Митева – завеждащ техническа служба; тел. 052 303 295
Министерство на финансите – Заповед за определяне нормативи за разходите при предоставяне на достъп до обществена информация

2. Образци на документи за достъп до обществена информация:

1. Заявление за достъп до обществена информация
2. Искане за предоставяне на информация за повторно ползване

3. Индикативен списък на услугите, предоставяни от ДГ № 14 «ДРУЖБА»:

Образци на документи за горепосочените услуги:

4. Индикативен списък на услугите, предоставяни от други образователни институции:

• Приемане и преместване
• Издаване на диплома за средно образование
• Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование
• Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити
• Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити
Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите
• Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава
• Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация
• Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация
• Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование
• Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация