Безопасност на движението по пътищата

Възпитанието и обучението по БДП е целенасочен, системен и непрекъснат процес за формиране на граждански компетентности и качества на детето и сa неделима част от цялостното образование и възпитание на личността. Формирането на защитни механизми при децата за съхраняване и безопасност при движение по пътищата е приоритет за детската градина.

Програматa по безопасност на движение по пътищата (БДП) включва цели, теми, понятия и тематично разпределение за организиране на обучението и възпитанието по БДП в детската градина. В нея са формулирани и очакваните резултати от процеса на взаимодействие в ситуациите по БДП като гаранция за устойчивостта и качеството на обучение.

Годишна план програма за Безопасност на Движението по Пътищата за 2021г.

ОТВОРИ

Секторна стратегия за БДП 2021-2030 на МОН

ОТВОРИ