Настоятелство

„Настоятелство Обединено детско заведение 14 Дружба“ е регистрирано по ф.д. №10/2015 при Варненски окръжен съд като сдружение с обществено полезна дейност.

Същото е вписано в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел към МП под номер № 20150331015. Седалището на Сдружението е в гр. Варна, ул. „Дубровник” № 56.

Основната дейност на Сдружението е насочена към подпомагане на развитието и материалното осигурявана на детското заведение, както и извършване на други дейности, посочени в Устава на Сдружението.