Обществен съвет

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
ДЕТСКА ГРАДИНА „ДРУЖБА“

Вътрешните правила уреждат условията и реда за организацията, устройството и дейността на обществен съвет ДГ „Дружба“ – орган за подпомагане и граждански контрол. Същите са разработени съгласно Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детски градини и училища.

 1. Създаване и устройство
 2. Общественият съвет към ДГ № 14 „Дружба“ се състои от нечетен брой членове и включва един представител на финансиращия орган и четирима представители на родителите на деца от детската градина.
 • Представителят на финансиращия орган се определя от кмета на общината – първостепенен разпоредител с бюджет.
 • Представителите на родителите за излъчват на събрание на родителите, като се спазват условията на избор посочени в Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детски градини и училища…

Състав на Обществения съвет

/определен със Заповед № 181 / 27.11.2019 г./

Председател – Димана Найденова

Членове:

 1. Гергана Илиева
 2. Ваня Халачева
 3. Каролина Димитрова
 4. Пламена Димитрова – представител на Община Варна

Резервни членове:

 1. Иван Перчемлиев
 2. Лилия Мелемова
 3. Алена Димова
 4. Мария Токушева

Отчети на Обществения съвет