„Приказката като хапче“ – към проекта „Аз съм с теб“

Детското заведение кандидатства по програма на община Варна за образователна интеграция на деца и ученици от различни етнически групи и в неравностойно социално положение през 2015г с проект „Аз съм с теб”.
Целта е осигуряване на подходяща среда за развитие потенциала на всяко дете, формиране на общочовешки ценности чрез участие в групови форми на взаимодействие в условията на толерантност и подкрепа. Създаване на условия за равен шанс за развитие на децата със СОП и приемането им в обществото. Да се повиши информираността на родителите относно възможностите за подкрепа на децата с различни потребности и техните семейства.
Проектът обхваща не само децата в градината, но и техните родители и учители. ”Приказката като хапче” или приказкотерапията е начин за възпитание у детето на особено отношение към света, прието в даден социум.Тя се явява и средство да му се предадат необходимите морални норми и правила. Тази информация, заложена в народните приказки, предания, притчи и други е най-древният начин за социализация и предаване на опит. В процеса на слушане, обсъждане на приказката у детето се развива фантазията, творчеството и редица ценни качества. То усвоява основни механизми на търсенето и взимането на решения.
Работа с приказки е насочена непосредствено към лечение и помощ на детето. Приказкотерапевтът създава условия, в които детето, работейки с приказки (четейки ги, мислейки върху тях, проигравайки ги,пишейки ги) намира решения на своите жизнени трудности и проблеми.