Проекти и програми

В последните години екипът на детското заведение придобива все по-голяма увереност в работата по проекти и национални програми. От 2009 година заедно с проектите като Екоучилище успешно защитава следните проекти:

„Да пазим Детето” – за безопасността и сигурността на нашите деца“  – Проект по Общинска програма за квалификация и насърчаване на научните и педагогическите кадри в Община Варна – 2011г – съвместен проект с ЦДГ № 38, ЦДГ 4, ЦДГ 42.

U4energy –  проект – представяне на нововъведения с цел икономии на ресурси вода, енергия, средства – 2012 и продължава

„The Litter Less Campaign” – за намаляване на отпадъците и дългосрочно влияние върху поведението на децата. Кампанията се управлява от Фондацията за екологично образование Еко-училища с подкрепата на компанията Wrigley. По проекта детското заведение работи през 2012 – 2013 – 2014г и продължава.

ToyBox – проект за борба с детското затлъстяване и промотиране на здравословен начин на живот – Водеща организация – Медицински университет Варна, Партньор – ОДЗ 14 „Дружба” – 2012

“Ръка за Ръка”  – сътрудничество в полза на детето – традиции и иновации“ – Проект по Общинска програма за квалификация и насърчаване на научните и педагогическите кадри в Община Варна – 2012г. Водеща организация ОДЗ № 14; Партньори – ЦДГ № 38, ЦДГ 4.

„Да отворим сърцата си” – предизвикателството в общуването, обучението и възпитанието на „трудните деца” – Проект по Общинска програма за квалификация и насърчаване на научните и педагогическите кадри в Община Варна – 2013г. Водеща организация ЦДГ № 38; Партньори -, ОДЗ № 14, ЦДГ №4.

“Подай ръка за равен шанс” – възможности на приобщаващото образование за осигуряване на социален и емоционален комфорт на децата със СОП – Проект по програма на Община варна за образователна интеграция на деца и ученици от различни етнически групи и в неравностойно социално положение през 2013г – Водеща организация – ОДЗ № 14; Партньори – ЦДГ № 38

”Заедно в различието” – за образователната интеграция и равен старт на децата от различни етнически групи – Проект по програма на Община Варна за образователна интеграция на деца и ученици от различни етнически групи и в неравностойно социално положение през 2014г – Водеща организация – ОДЗ № 14; Партньори – ЦДГ № 38

Зелено богатство – Чистота – Здраве – Щастливо детство“ – проект FEE’s Global Forest Fund 2013-2014г – осмислят връзката човек-природа, практически умения за залесяване и грижа за растенията в двора на детското заведение.

Проект „Квалификация на педагогическите специалисти” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – 2012-2013-2014г. Ръководител на програмата е МОН.

„Продукти, услуги и ползи от гората в ПП Златни пясъци“ – проект по Програмата „Учим за гората“. Ръководител на проекта е Еко комитет „Дружба“. Срок на проекта 2013 – 2014г.

Проект BG05/647  „Училищната мрежа на Програмите “Екоучилища” и “Учим за гората” – модел за успешно сътрудничество за устойчиво развитие, опазване на околната среда и екологично образование“ на Българско Движение „Син флаг“, а ОДЗ № 14 е партньор. Работата по проекта е през 2014 – 2015г.

Национална програма „Модернизация на материалната база в училище”

Модул „Подобряване на училищната среда” – 2014г – обхваща дейности за обновяване на учебно-техническото оборудване и обзавеждане на учебни стаи, кабинети , подмяна на училищно обзавеждане и подови настилки в сградите на общинските и държавни училища, самостоятелните общежития и детските градини.в които има предучилищни групи. Срок на проекта – ноември 2014г

Схема „Училищен плод“ – финансиран от Държавен фонд Земеделието и цел да се повиши осведомеността на децата от най-ранна детска възраст и на цялото общество за значението на плодовете и зеленчуците за здравословния начин на живот подпомагане на храненето. Срокът за изпълнение на кампанията е в рамките на една учебна година. Началото на кампанията е 01.12.2010г и продължава.

Проект за подпомагане на физическата култура и спорт и определяне на диференцирани размери на парични средства – финансира се от МОН всяка финасова година съгласно ПМС 129. Проект е за предоставяне на средства за подпомагане физическото възпитание и спорта.