Традиции и обичаи

Традициите и обичаите съдействат за:

  • възпитаване на детето в положително емоционално отношение към интересни за него явления в природната среда, в бита и обществения живот;
  • стимулиране на откривателството, овладяване на средства за провокиране на обща радост и взаимодействие;
  • формиране основите на нравствено съзнание, откритост към света и изразяване на собствено отношение към него;
  • стимулиране на естетически преживявания.
  • приобщаване към общочовешките ценности и добродетели.

Уроци по родолюбие и добротворство – Презентации: