ПРОЕКТ BG05M2ОP001-3.005-0004
„ АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА
НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА
И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИ МАЛЦИНСТВА
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020

ПРОЕКТЪТ Е ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И
ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“, СЪФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ.
www.eufunds.bg

Бюджет на проекта: 82 500 000 лв.