Подай ръка за равен шанс

ВЪЗМОЖНОСТИ НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СОЦИАЛЕН И ЕМОЦИОНАЛЕН КОМФОРТ НА ДЕЦАТА СЪС СОП

“ТОВА, КОЕТО ПРАВИ ДЕЦАТА НИ УСПЕШНИ ХОРА,  
Е НЕ ТОВА,
КОЕТО СМЕ НАПРАВИЛИ ЗА ТЯХ,   
А ТОВА,
КОЕТО СМЕ ГИ НАУЧИЛИ ДА ПРАВЯТ ЗА СЕБЕ СИ”
                              Ан Лендърс

Реализирайки заложените дейности в проекта се осигури подходяща образователна и възпитателна среда в две детски заведения – ОДЗ № 14 «Дружба» и ЦДГ № 38 «Ян Бибиян» за развитие потенциала на всяко дете.

Постигнати са значителни резултати в:

  • адаптиране на средата и оборудване на специализирани кабинети с подкрепяща материално-дидактична база;
  • овладяване на практически модели и способи на работа с деца със СОП в група и идивидуално чрез въвеждане на иновативни форми и методи на обучение;
  • осигуряване на емоционален и социален комфорт на децата със СОП;
  • повишаване грамотността на родителите и възможностите да откриват, приемат и подкрепят различията на децата си;
  • изграждане на ефективни модели и форми на педагогическо взаимодействие Семейство и Детска градина за осигуряване на емоционален и социален комфорт на децата със СОП.

Чрез осигуряване на подкрепяща среда, висок професионализъм и ефективно взаимодействие между родители, учители и специалисти се даде равен шанс за всяко дете за качествено образование и успешна социализация.

Реализирането на проекта допринесе за създаване на реална възможност за приобщаващо образование на децата с различни потребности в детската градина чрез:

  • създаване на подкрепяща образователна среда за всички деца със СОП в зависимост от техните индивидуални възможности;
  • обогатяването на материално-дидактична база със специализирани игри и материали за деца със СОП;
  • прилагане в практиката на иновативни модели и подходи и апробиране на интерактивени модели за работа с деца със СОП.
  • Приобщаване на родителите и повишаване доверието към педагози и психолога на детското заведение;
  • Трайна и позитивна промяна в нагласите и митивацията на участниците в целевите групи;

Работата по проекта показва постижения, които вече се мултиплицират в педагогическите екипи.

Обогатената материално – дидактическа база с образователни игри и корекционни средства, обособения кът за смехотерапия са ценни за обучителната програма

Иновационното мислене на педагозите и психолозите в ЦДГ № 38 „Ян Бибиян“ и ОДЗ № 14 „Дружба“, на специалния педагог от Ресурсен център, общностния подход при обученията на родителите, професионализма дават равен шанс на всяко дете за качествено образование и успешна социализация.