Схема "Училищен плод"

I.ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Схема „Училищен плод” се прилага за първи път в България от учебната 2010/2011 г. Съгласно Европейски регламент (ЕО) №288/2009 и Европейски регламент (ЕО) №13/2009 г., както и съгласно НАРЕДБА за условията и реда за прилагане на схема за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения – схема „Училищен плод” като страна – членка България е задължена да проведе информационна кампания за прилагането на програмата.

Информационните дейности следва да популяризират схема „Училищен плод” и нейните основни цели, а именно – създаване на навици за честа консумация на плодове и зеленчуци у децата в най-ранна детска възраст, както и повишаване на осведомеността на обществото за тяхното благоприятно въздействие и значение здравето на човека.

ПРАВНА РАМКА – Наредба за условията и реда за прилагане на схема за предоставяне на плодове и  зеленчуци в учебните заведения – схема „Училищен плод”, обн., ДВ, бр. 37 от 18.05.2010г., в сила от 18.05.2010г.

II.ЦЕЛ НА ЗАДАНИЕТО

Цел на настоящето техническо задание е провеждането на информационна кампания за популяризиране на схема „Училищен плод” и нейните цели с цел широко публично отразяване и привличане на по-голяма аудитория от целеви групи.

Цел повишаване на осведомеността на децата от най-ранна детска възраст и на цялото общество за значението на плодовете и зеленчуците за здравословния начин на живот в съотвествие с целите на ЕС и прилаганата в България схема.

  • Широко публично отразяване на схема „Училищен плод” и нейните цели с цел повишаване на осведомеността на обществото за значението на плодовете и зеленчуците за здравето на човека;
  • Постигане на максимална информираност на децата от целевите групи на програмата и техните родители за необходимостта от изграждане на навици за честа консумация на плодове и зеленчуци и за здравословен начин на живот;
  • Постигане на максимална информираност на всички заинтересовани от участие кандидати в схемата.

III.МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И СРОК

Местоположение : Република България

Срокът за изпълнение на кампанията е в рамките на предстоящата учебна година, която обхваща периода от 15.09.2010г. до 31.05. 2011г.

Началото на кампанията в училищата и детските градини е 1.12.2010 г.

Ще бъде проведена игра – „Изяж плодче-вземи Ipod-че”. Децата ще събират стикери, които им се предоставят при даването на плодовете, след което те ще могат да изпратят всички стикери по пощата и ще участват за спечелването на три Ipod-а. Тегленето на наградите – след коледната ваканция. Целта е чрез игра и забава децата да се мотивират да ядат плодове, които им се дават в учебните заведения

 

Схемата „Училищен плод” е предназначена за ДГ и у-ща, спечелили финансиране от Държавен Фонд Земеделие

Грижата за здравето на децата е основополагащо начало, това е основната цел, която е заложена в прилагането на схема „Училищен плод” в България.

В Б-я над 20% от децата имат наднормено тегло, като над 14 на сто от тях имат свръхтегло., а между 6 и 7% страдат от затлъстяване

Основна превантивна мярка в борбата срещу затлъстяването сред децата трябва да бъде ежедневната консумация на 400гр. Разнообразни зеленчуци и плодове-оптимален прием, препоръчван от Световната здравна организация.

Високата консумация на плодове и зеленчуци сама по себе си не е в състояние да изкорени проблема със затлъстяването, но подобряването на хтанителните навици на децата и подрастващите спомага за подобряване на тяхното здраве. Хтаненето на детето в периода на училищната възраст е много важно за неговото развитие и растеж и за цялостния му психологически и физиологически комфорт. През този период се създават трайни хранителни навици-както добри, така и вредни, които много трудно могат да бъдат коригирани впоследствие.

Естествените климатични условия в нашата страна са предпоставка за голямо разнообразие от плодове и зеленчуци през по-голямата част от годината. Б-я е традиционен производител на ябълки, праскови, череши, круши, сливи, десертно грозде, както и домати, краставици, пипер, моркови, репички.

Препоръчително е децата да приемат зеленчуци и плодове няколко пъти дневно, по възможност при всяко хранене