Мирът е в нашите ръце

Възможностите на приобщаващото образование за осигуряване на подходящ социално-психологически климат в  детската градина

Участници в проекта – ДГ № 14 „Дружба“ и ДГ № 12 „Ян Бибиян“ 

„Задачата ни не е да закалим децата ,за да са готови за един жесток и безсърдечен свят.
Задачата ни е да отгледаме деца, които ще направят този свят малко по-добър.”
R. Knost

Реализирането на проекта предостави нови възможности за приобщаващо образование в условията на едно толерантно и позитивно взаимодействие, основано на приемане, разбиране, взаимно уважение и подкрепа. Родители и учители работиха заедно за осигуряване на подходящ социално-психологически климат за приобщаване и развитие потенциала на всяко дете в детската градина и за формиране на общочовешки ценности у подрастващите.

>>ОТВОРИ ПРЕЗЕНТАЦИЯТА>>

Резултати:

  • осигурихме позитивна среда за развитие на потенциала на всяко дете и възможности за изява в различни групови и индивидуални форми на взаимодействие;
  • прилагахме нетрадиционни способи за изграждане на личностна идентичност;
  • развихме и продължаваме да утвърждаваме у децата общочовешките ценности посредством различни форми на взаимодействие;
  • приложихме нови интерактивни методи за активно учене и подпомагане на децата с обучителни затруднения;
  • привлякохме родителите като партньори и активни участници във възпитателно- образователния процес;
  • популяризирахме иновативни идеи от работата по проекта.

Реализирането на проекта помогна за успешното социализиране на децата и за преодоляването на затрудненията, съпътстващи тяхното развитие.

Всяко дете имаше възможност да се включи съобразно възможностите си и получи равен шанс да развие способностите си, повишавайки самочувствието и вярата в собствените си сили.

Обогатяването на материално дидактичната база и разнообразяването на дейностите в процеса на работа по проекта провокираха креативността, творческите изяви и позитивната нагласа на участниците.

Осигуряването на подходящи условия за приобщаването на децата към социалната среда в детската градина чрез формиране на позитивна нагласа към общочовешките ценности е гаранция за формирането на устойчиви модели за толерантно, културно и ефективно общуване на децата.

Работата по проекта показва постижения, които вече се мултиплицират в педагогическите екипи.

Иновационното мислене на педагозите и психолозите в ДГ № 12 „Ян Бибиян“ и ДГ № 14 „Дружба“, общностния подход при взаимодействието с родителите, професионализма дават равен шанс на всяко дете за качествено образование и успешна социализация, основани на приемане, разбиране, взаимно уважение и подкрепа.