Такси

В ОБЩИНСКИТЕ ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВАРНА

За ползване на детска ясла и градини родителите дължат месечни такси в размер на 48 лева, диференцирана като следва:

    –  20,00лв. постоянна такса

       – 28,00лв. пропорционално на присъствените дни

            При отсъствие на децата се заплаща постоянната такса плюс таксата изчислена пропорционално на присъствените дни, при условие, че родителите предварително са уведомили писмено директора на детското заведение за времето, през което ще отсъстват.

 ТАКСА с  50%  НАМАЛЕНИЕ  ЗАПЛАЩАТ РОДИТЕЛИТЕ НА ( чл.36):

 1. Деца – сираци, или деца с един родител.
 2. Деца – чийто родители са редовни студенти.
 3. Когато две деца в едно семейство са приети в една или в различни детски ясли (градини) – таксата за второто дете се заплаща с 50 на сто намаление.
 4. Дете, настанено в семейство на роднини или близки, както и за дете, настанено за отглеждане в приемно семейство съгл.чл.26, от Закона за закрила на детето.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПЛАЩАНЕ НА ТАКСА с 50% намаление

 1. Копие от акт за раждане и акт за смърт на единия (двамата) родители ( съгл. т.1)
 2. Служебна бележка от ВУЗ ( съгл. т.2)
 3. Служебна бележка от друго детска градина (ясла) ( съгл. т.3)
 4. Копие от заповедта на директора на Дирекция “Социално подпомагане” и копие от договора сключен с приемното семейство ( съгл. т.4)

НЕ ЗАПЛАЩАТ ТАКСА РОДИТЕЛИТЕ НА ( чл. 35):

 1. Деца, на които поне един от родителите е I или II група инвалид.
 2. Децата на неизвестни родители.
 3. Деца на загинали при производствени аварии и природни бедствия, децата на загинали в изпълнение на служебен дълг.
 4. Децата с тежки хронични заболявания, посочени в приложение № 5 към чл. 21, т. 7 от Наредба № 19 за експертиза на инвалидността на децата до 16-годишна възраст/ДВ бр.84 от 13.10.2000 г./, когато са настанени в санаториални, оздравителни детски ясли и детски градини, специални групи към детски градини и масови детски градини.
 5. Третото и следващо деца на многодетните родители, като за първото дете таксата е в половин размер, а за второто – в четвърт размер от гласуваната от общинския съвет.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ТАКСА (чл. 39)

 1. Копие на документ от ЛКК – за случаите по т.1;
 2. Копие от акт за раждане – за случаите по т.2;
 3. Копие от акта за смърт – за случаите по т.3;
 4. Копие от експертно решение на РЕЛКК – за случаите по т.4.
 5. Копия от актовете за раждане на всички деца – за случаите по т.5.

            ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ, РОДИТЕЛИТЕ Е НЕОБХОДИМО ДА ПОДАДАТ ДЕКЛАРАЦИЯ В КАНЦЕЛАРИЯТА НА ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ С КОПИЯ НА ПРИДРУЖАВАЩИТЕ Я ДОКУМЕНТИ.

Копията на документи се сверяват с оригиналните документи и се заверяват се от длъжностното лице (ЗАС). 

ЗАПЛАЩАНЕТО НА НАМАЛЕНИЯ РАЗМЕР НА ТАКСАТА ИЛИ ОСВОБОЖДАВАНЕТО ОТ ТАКСА
ЗАПОЧВА ОТ НАЧАЛОТО НА СЛЕДВАЩИЯ МЕСЕЦ, СЛЕДВАЩ МЕСЕЦА ОТ ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА.

            Когато експертното решение на РЕЛКК е в сила със задна дата, внесените такси се възстановяват на родителите (настойниците) в рамките на финансовата година.           

Всички родители, ползващи преференции са длъжни да актуализират всички документи при изтичане на тяхната валидност и да информират длъжностните лица при промяна на обстоятелствата.

            За ползване на детски градини от деца в подготвителна група в детска градина, придобили удостоверение за завършена подготвителна група и подлежащи на прием в първи клас през текущата календарна година, заплащат месечна такса за периода от  01.06. до 14.09 в размер на 100,00лв пропорционално на присъствените дни, при запазване на преференциите (чл. 34) 

Извадка от Наредба за определянето
и администрирането на местните такси
и
цени на услуги на територията на община Варна –  Раздел III